5- ŞUBAT -1976

             EUZU BESMELE İLE 

Hacı Babamızın Kendi Ağzından 1.ci Vasiyet Senesidir

Tüm Yavrulaımız ve İhvanı Dinimize

 

Aşağıdaki şartlara uyulması lazım olan yavrularımıza gönülden, kalpten ve ruhtan bir an ayrı değiliz. Şartlarımız sırasıyla şunlardır:
Hay iken ihvanatımızın ortasında duaları yapılmış yavrularımızın ömürlerinin son saniyelerine kadar zikrullahın üzerinde vazifelidirler. Emirlere uygun çalışmaları lazımdır. Haklarında suizan yapılamaz. Herhangi bir genç yavrumuzun halkayı zikri idaresini 20–25 sene yapar da Cenab-ı Hakk etrafını büyütürse o yavrumuzda kınanamaz. Onunda aynen duası yapılmışlar gibidir, kalben ve ruhen o yavrularımızla da beraberliğimiz vardır. Zikrullahın idaresi için lüzumlu olan şartlar şunlardır:

 

a. Şeriatı Garra’nın bildiğinin amili olup, bilmediklerinin talibi olmak, en ufak bir noktasına dahi saygısızlık olmaması gerekir.

 

b. Namahrem olan kadın ve erkekler arasındaki ilişiğin titizlikle en ufak yekdiğerlerine yaklaşmalarına müsamaha gösterilmemesi

 

c. Yavrularımızın maddi yönden herhangi bir kimsenin elinde ve cebindekine en ufak bir tamah ve talepte bulunmamaları lazımdır. Şu kadar var ki Resul –u Ekrem efendimiz hediyeyi helal kılmışlardır, hediye müstesnadır.

 

d. Elinizdeki mevcut ders kâğıtlarına ve halka-i zikir usul ve tertibi üzerinde en ufak bir değişiklik yapılmaması gerekir.

 

İki mürşidi kâmil arasında Fetret Devresi vardır,

 

Fakirinizle şeyhimizin arasında 1950’den 1965’e kadar bir devre zarfında boşluk içinde kalmışızdır. Ulu orta çalışmalarımız olmuştur. Üstadımızla ( Hacı Halil Fevzi Hz.) pirimiz Esad efendi arasında 1930 ‘dan 1938‘e kadar olup  Hacı Halil Fevzi Hz. 1950 ye kadar devam eder.  Düzce kürsü vaazlığını muhafaza etmiştir. Hal böyle olunca yavrularımızın gençlik durumlarını göz önüne alırsak; Fetret devresinin biraz uzaması da mümkün olabilir. Sabırlı olmaları tavsiyelerimizdir.

        Ayrıca duası yapılmış yavrularımızdan bilhassa en büyük ricamız bugünkü şartlarda yayın yapan televizyonu evlerine sokmamaları; şayet nefsanî istekleriyle televizyonu evlerine getirirlerse aklen, kalben ve ruhen kendilerini fakirinizden uzak tuttuklarından şüphe etmesinler. Televizyonun yolculuğumuz şartlarına uygun gelişmesi halinde yavrularımız alıp almamakta muhayyerdirler. Yavrularımızın tümü yukarda yazılı şartlara riayet ederek çalışmalarına Rabbimiz sonsuz rahmetleri Resulü zişanımızın şefaati uzmaları ve bütün pirani izamımızın himmetleri üzerlerine Rabbimiz eksikliğini göstermesin, Rabbimiz nefis ve şeytan şerrinden bil cümlesini hıfzu himaye buyursun. Âmin, Bihürmeti Taha ve Yasin. Essalamü Aleyküm Verahmetullahi ve Berakatühü.

 

EL-HAC  HACI  HÜSEYİN  YILDIZ

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                          15-MART-1980 

 

                   Euzu Besmele İle Essalamu Aleyküm

                        Verahmetullahi Veberekatühü  

  Hacı Babamızın Kendi Ağzından Zikrullah İdaresine ve

          İdamesine Talip Olanlara 2.ci Vasiyet Senedi 

 

 

Zikrullahın üzerinde Hacı Babamızın vazifeli bıraktığı evlatlarının tümünden rica ve minnettarlığı ile arzu ettiklerini üç bölümde toplamıştır ; 

 

1-Yavrularımın , kendilerinde en ufak varlığa kaçan nefsani isteklerin arzu ve heveslerine uygun rabıta ,murakabe ,rüya ,hal ve kallerinde tamaha kaçan en ufak bir nokta kendi bünye-lerinde görememeleri gerekir .Çünkü Pirlerimizin ,bilumumları varlıktan kaçmışlar.Yokluğu ve Hiçliği başlarına taç olarak giymişlerdir.12 Pirimizin tek nokta üzerinde almış oldukları kararı :Kerametten kaçmışlar ,istikamettin üzerinde sabit kalmışlardır. 

 

2-İkinci bölüme gelince ,Yavrularımız Allahımızın bütün emirlerini kendi nefıslerinde tatbik edip ,yani abdest ,namaz ,zikir ,oruç ,tüm nafile ibadet ve taaati daima ganimet bilip ,takva yolcuğunun en ince noktasını mübarek gözlerinden kaçırmamalıdırlar.Aşık Yunus divanında : <<Kılı kırk'a yardım ,parçasını kalın gördüm.» demesine uyulursa umulurki en ufak bir ak-saklık yapmadan , Piranımızın yolu ile ,Resulu Ekremimizin şefaati uzmaları ile Rabbimize büyük vakarla ,rahat bir yolculukla kavuşuverirler. 

 

3- Tüm yavrularımız Allahlımıza doğru yolculukların temiz ,nizam ve intizam içinde olduğu-nun işaretleri :iyi bilmelidirler ki , her evladımızın etrafındaki yavrularının rüya ,rabıta ,hal ve gidişleri ve şeriata bağlılıkları ile yolculuklarında edep ve haya'yı hedef olarak almalıdırlar. Buradan kendilerini her saniye imtihanı ilahide olduğunu unutmamalıdırlar. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin Essalamu aleyküm verahmetullahi veberekatuhü. 

     

                                         EL-HAC  HACI  HÜSEYİN  YILDIZ

 

​​

 • Muhakkak Allah emaneti ehline vermenizi emreder

 • Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi

 • Fetret Devresi

 • Hacı Babamızın Evlatlarına Nasihatları

 • Hacı Babamızın Halifeleri

 • İmtihan Dünyası                    

 • Allah ve Resülü’nün dilinden dökülen inciler 

 • Peygamberimiz Bir Sohbetinde buyurdular ki

 • Sohbet

 • Takva

 • Tasavvuf

 • Yaratılanı severiz yaratandan ötürü

 • Zikir

 • Hz.YUNUS ‘ dan (K.S.)

 • Rabıta ile İlgili Âyetler Kudsi Hadisler ve Hadisi Şerifler

 • Nakşıbendiyye yolunun kandilleri

 • Derviş`in Makamları

 • Letaife Hamse

 • Mürakebe Makamları

 • Nebî âşığı şair Nâbî

 • Dervişin Geliş, Gidiş Halleri

 • Takdir

 • Kişinin Sevgisi

 • Nakşibendi Tarikatının Kaidesi